”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen, en förening som existerat i 60 år!

Ragnar Andersson

”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen startade 1960 på dåvarande Scania Vabis AB i Södertälje. Initiativet till insamlingen var konstruktör Ragnar Andersson tillsammans med arbetskamrater. Det var framför TV-n hemma i soffan, när Bengt Feltreich läste upp nyheterna om hur svårt flyktingbarnen i Sudan hade det som Ragnar kom på idén med ”Barn i hjärtat”/ Tolvskillingshjälpen.

Han hade varit med om en massa insamlingar där man gick runt med bössor i verkstäderna och på kontoren. Detta var ett besvärligt och tidsödande sätt att samla pengar. 

Initiativtagarna tog samtidigt kontakt med andra företag i Södertäljetrakten, och till en början var 40 företag engagerade i projektet. ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen fick mycket uppmärksamhet och en barometer på torget i Södertälje visade hur mycket pengar som samlades in.

Då var ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen en renodlad insamlingsorganisation och pengarna gick till stora organisationer som Rädda barnen och SOS barnbyar.

På senare år har också projekt i egen regi startats upp. Oavsett vilken organisation som är mottagare av pengarna är utgångspunkten den samma: Bidragen ska gå till långsiktiga projekt till stöd för barn och ungdomars utbildning och utveckling i nödställda länder.

Hur går insamlingen till?

Idag består föreningen av ca 7 000 bidragande personer. Varje person bidrar i snitt med 240 kronor per år. 98 % av dessa personer är anställda på företaget där lönekontoret gör ett månadsvis avdrag direkt från lönen. Företaget gör sedan en utbetalning till ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpens konto. De övriga 2 % är enskilda medlemmar som betalar in via plusgiro eller bankgiro.

Det gör att vi samlar in ca 1,5 miljoner kronor per år. Lika mycket delas sedan ut i bidrag under året.

Mindre än 1% av de insamlade pengarna går till administration.

Politisk tillhörighet?

”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen står fri från politiska och religiösa värderingar och är därmed partipolitiskt- och religiöst helt obunden.

Föreningen ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen

”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen är en ideell förening med en styrelse bestående av 11 ledamöter. Styrelsen väljs på ett årsmöte efter att en valberedning föreslagit kandidater. Årsmötet är också det enda medlemsmötet i föreningen. Styrelsen sammanträder ca. fem gånger per år. Styrelsens roll är att granska inkomna bidragsansökningar och ta beslut så att pengar betalas ut till projekt som stämmer med våra stadgar och ändamål.

Föreningens medlemsavgift är just nu bara 20 kr/månad. Vilket också är det vanligaste bidraget. Den ekonomiska granskningen sker med valda revisorer.

Varför skänka pengar till just ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen?

Det är ett enkelt sätt att bry sig om barn och ungdomar som har det svårt. En liten summa som dras från ditt lönekonto varje månad kan hjälpa barn och ungdomar till en drägligare vardag. Vi tycker att det är bättre att satsa på långsiktig hjälp i stället för enbart katastrofhjälp. Ofta handlar det om barn som inte har några föräldrar som behöver hjälp att klara sin utbildning och försörjning. Självklart är det viktigt att hjälpa människor som drabbas av akuta katastrofer, men att inte klara av det vardagliga livet är att drabbas av en katastrof hela livet.

Det är fritt fram att ansöka om pengar ur ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen , om du själv jobbar med någon hjälpverksamhet eller om du känner till någon annan som gör det. Kanske har du hört talas om eller läst om någon hjälpverksamhet i tidningen som du tycker verkar behjärtansvärd. Lämna in en ett förslag eller en ansökan till styrelsen. Alla ansökningar behandlas lika. Uppfyller projekten kravet på att vara seriösa och långsiktiga kan de få pengar. Men det är också viktigt att det är projekt som går att kontrollera. Vi måste veta att pengarna går dit de ska.

Stadgar

”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen , Södertälje, Sweden

Antagna vid ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen årsmöte 1994-03-10

Reviderade på årsmöte 2002-03-21 och 2005-03-30 och 2016-03-31

§ 1 MÅLSÄTTNING

mom.1.  Föreningens ändamål är att hjälpa icke privilegierade barn i hela världen genom att stödja projekt för barns utbildning och utveckling med hjälp av pengar som samlas in från företag och anställda/enskilda.

mom. 2.   Minst 80 % av insamlade medel skall användas för ändamålen enligt mom 1, sett över en period av fem år.

mom.3. Föreningen står fri från politiska och religiösa värderingar och är därmed partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§ 3 STYRELSE

mom 1. Föreningens styrelse fördelar insamlade pengar till sådana projekt som drivs av väl kända och etablerade organisationer, eller projekt där styrelsen har god kännedom om verksamheten och de verksamhetsansvariga samt har möjlighet att ha god insyn i dessa projekt.

mom.2. Föreningens styrelse skall bestå av sju till elva ledamöter som väljs på årsmötet för en tid av två år. Ordförande och kassör väljs separat och växelvis. Övriga ledamöter väljs växelvis, så att inte hela styrelsen väljs samtidigt.

Styrelsen har rätt att utse hedersledamot och till sig adjungera ledamot.

mom.3. Styrelsen är beslutsmässig då fler än halva antalet valda ledamöter är närvarande. Vid omröstning i styrelsen gäller den mening som biträds av fler än hälften av de närvarande valda styrelseledamöterna dvs. enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

mom.4. För granskning av föreningens verksamhet skall årsmötet välja två revisorer, en ordinarie och en suppleant, som har till uppgift att verkställa årsrevision. Dessa väljes på två år, växelvis.

§ 4 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening

§ 5 MEDLEM OCH OMBUD

Medlem i föreningen är enskilda personer och företag/föreningar som stödjer föreningens målsättning och erlägger den medlemsavgift som beslutas på årsmötet.

Varje insamlande företag och förening har rätt att utse ett ombud som har rätt att deltaga på årsmötet.

§ 6 ÅRSMÖTE

mom.1.   Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

Frågor och skrivelser som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

Kallelse till årsmöte skall tillkännages medlemmar inom varje insamlande företag och förening genom anslag och/eller på intranät minst tio dagar före årsmötet. Enskilda medlemmar anses vara kallade genom information på ”Barn i hjärtat”/Tolvskillingshjälpen hemsida, www.barnihjartat.se

Vid årsmötet äger varje medlem en röst.

Vid omröstningar på årsmötet gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

mom.2. Årsmötesdagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Val av presidium för årsmötet

a)Årsmötesordförande                   

b)Årsmötessekreterare

§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 5 Inbjudna gäster

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 7 Ekonomisk årsberättelse

§ 8 Revisorernas berättelse

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Val

                   a) Val av ordförande/kassör för två år

                   b) Val av ledamöter för två år

                   c) Val av en revisor för två år

                  d) Val av valberedning

§ 11 Verksamhetsplan

§ 12 Fastställande av medlemsavgift

§ 13 Frågor och skrivelser

§ 14 Mötets avslutande

§ 7 STADGEÄNDRING

Stadgeändring beslutas på årsmötet.

§ 8 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Vid händelse av föreningens upplösning skall alla tillgångar som föreningen förfogar över disponeras enligt sittande styrelseledamöters beslut och i enlighet med föreningens stadgar.